Kontaktujte nás:
 573 342 081  biolab@labkm.cz
LAB KM s.r.o.
Průtoková cytometrie
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
LAB KM s.r.o.
29.05.2024
Nová Laboratorní příručka, vydání č.19

22.05.2024
změna jednotek a referenčních mezí u vyšetření PTH a FOLÁT

20.05.2024
PSA screening

18.04.2024
vyšetření LP(a) - lipoprotein (a)

09.04.2024
Nový výpočetní vztah pro FIB4 index

Zobrazit obsah aktualit


 

Pracovník laboratoře:

 • Pracovník ve zdravotnické laboratoři je povinen chránit informace o pacientech bez ohledu na to, jakým způsobem jsou tyto informace získávány, shromažďovány a uchovávány. Tyto informace považuje za důvěrné a je si vědom povinnosti zachovávání mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání.

 • Pacient má právo znát jména a pracovní zařazení pracovníků, se kterými komunikuje.

 • Pracovníci zdravotnické laboratoře respektují právo pacienta na srozumitelné a podrobné informace při odběrech jeho vzorků a poskytují vhodné podmínky pro tyto odběry se zajištěním přiměřeného soukromí pro pacienta.

 • Veškerá jednání s lékaři i pacienty musí vést pracovníci laboratoře přátelsky, korektně, bez diskriminace.

 • Pracovníci ve zdravotnictví se snaží při komunikaci s pacienty docílit vztahu založeného na důvěře, ctít práva pacienta a reagovat na jeho aktuální rozpoložení.

 • Pracovníci při podávání informací o výsledcích vyšetření postupují při kontaktu s pacienty citlivě s ohledem na závažnost výsledků. Výsledky vyšetření jsou vydávány pouze oprávněnému okruhu osob s respektováním zájmu pacienta. Informace o pacientovi jsou shromažďovány pouze za účelem provedení požadovaných vyšetření.

 • Pracovníci laboratoře dodržují veškeré právní předpisy týkající se výkonu jeho profese, Ustanovení o lidských právech a biomedicíně, Chartu práv pacientů, Chartu práv hospitalizovaných dětí a Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů. Všechny výkony prováděné na pacientovi vyžadují jeho informovaný souhlas.

 • Pracovníci jsou povinni neustále udržovat svou odbornou úroveň v souladu s aktuálními poznatky vědy a v plném rozsahu své odborní kvalifikace.

 • Všechna laboratorní vyšetření se provádějí podle vhodných standardů a s takovou úrovní, kterou obor předpokládá.

 • Pracovníci usilují o co nejvyšší kvalitu a úroveň poskytované zdravotní péče.

 • Pracovníci spolupracují s ostatními odborníky a s jinými laboratořemi tak, aby byly splněny požadavky komplexní zdravotní péče o pacienta.

 • Pracovníci se neustále snaží o rozvoj své profese a zvýšení své odborné úrovně.

 • Pracovníci ve zdravotnictví nesmí podřizovat poskytování zdravotnických služeb komerčním zájmům subjektů, působících ve zdravotnictví.

 • Blaho a zájem pacienta se vždy posuzuje v první řadě a má přednost před smluvními vztahy mezi požadující osobou a laboratoří.

Vedení laboratoře je odpovědné, že:

 • Výsledky laboratorních vyšetření jsou důvěrné.

 • Přístup ke zdravotnickým záznamům se řídí legislativními předpisy.

 • Výsledky laboratorních vyšetření lze používat pro účely vědecké (publikace, konference, přednášky), nebo jiné (epidemiologické, demografické, statistické analýzy) pouze s odstraněním veškeré identifikace pacienta.

 • Použití vzorků pro jiné účely než bylo požadováno bez předchozího souhlasu je možné pouze v případě, že jsou vzorky poskytnuty anonymně nebo smíchány.

 • Laboratoř má postup pro předávání výsledků, který je na požádání pacientům k dispozici.

 • Laboratoř zajišťuje takové ukládání informací, aby byly chráněny proti ztrátě, znehodnocení, neoprávněnému přístupu, falšování či jinému zneužití.

 • Laboratoř má postupy pro uchovávání záznamů a doby jejich archivace.

 • Laboratoř se snaží zabránit situacím, ze kterých by mohl vzejít konflikt zájmů.